అందుబాటులో ఉండు

హోం>న్యూస్

రుడాంగ్ సన్నీ గ్లోవ్ ఇంటర్‌టెక్ జారీ చేసిన CE సర్టిఫికేషన్‌ను పొందింది

అక్టోబర్ 25, 2019

425

CE certification is limited to the basic safety requirements of products that do not endanger the safety of ....

What is CE certification:

CE certification is limited to the basic safety requirements of products that do not endanger the safety of humans, animals and goods, rather than the general quality requirements. The coordination directive only stipulates the main requirements, and the general directive requirements are standard tasks. Therefore, the accurate meaning is: the CE mark is a safety mark rather than a quality mark. Is the "main requirement" that forms the core of the European directive.

The "CE" mark is a security certification mark that is seen as the manufacturer's passport to open and enter the European market. CE represents conformity EUROPEENNE.

In the EU market, the "CE" mark is a mandatory certification mark. No matter the product produced by the enterprise within the EU or the product produced by other countries, if the product wants to circulate freely in the EU market, the "CE" mark must be affixed to show that the product conforms to the basic requirements of the directive of the EU "new method of technical coordination and standardization". This is a mandatory product requirement under EU law.

 

What CE certification is necessary for PU glove.

EN388 and EN420 are the most important certification for PU glove.

What sunny glove have now?

Sunny glove has obtained the EN388 AND EN420 certification for PU Finger coat gloves and PU palm coat gloves both. All of these products produced by Sunny gloves can be marked the EN388 and EN420 stamps on themselves.

 

The CE certification PDF file is attached.  

CE certification for PU finger coat Gloves

CE certification for PU palm coat Gloves