ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ

ទំព័រដើម>ពាក្យស្នើសុំ>ការចុចអាហារ

ការចុចអាហារ

អ្នកអាចរក្សាខ្លួនអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងការពារគ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងការកាត់ដោយរបស់ដែលនៅជុំវិញអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការ។ ...

អ្នកអាចរក្សាខ្លួនអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងការពារគ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងការកាត់ដោយរបស់ដែលនៅជុំវិញអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការ។ សូមចងចាំថា កម្មករជាងមួយលាននាក់ត្រូវបានបង្ខាំងនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយសារតែរបួសដៃ។

សេណារីយ៉ូកម្មវិធីផ្សេងៗ